Partners

Vereniging Eigen Paard is van mening dat als je met de juiste mensen/organisaties samenwerkt, je meer kan bereiken en meer van elkaar kan leren. Vereniging Eigen Paard heeft verschillende samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverband LTO Nederland

logo ltoDe Vereniging Eigen Paard en de vakgroep Paardenhouderij van LTO Nederland werken samen. Tijdens het paardenevenement Outdoor Gelderland in de Steeg (Gld.) is een convenant ondertekend, dat in concrete werkafspraken wordt uitgewerkt. In het convenant staan de hoofdlijnen van de samenwerking en de gezamenlijke doelstelling.

Centraal staat de gezamenlijke inzet van de LTO-vakgroep en Vereniging Eigen Paard voor de recreatieve ruiter, menner, eigenaar en ondernemer in de paardensector. Ieder vanuit de eigen achtergrond en expertise, maar ook de kracht van al bestaande verbanden zal hier verder vorm aan gegeven worden. Uiteraard zal er binnen de samenwerking veel aandacht zijn voor het welzijn van en respect voor het paard. Voorts willen beide organisaties samen de ruiters, menners en andere recreatieve paardeneigenaren ondersteunen en faciliteren bij het uitoefenen van hun activiteiten, en deze groep  nauwer betrekken bij de plattelandsontwikkeling. Daarin liggen steeds meer raakpunten voor de recreatieve paardensport, ondernemerschap en liefhebberij.
In dat kader zullen tal van activiteiten en de belangenbehartiging gezamenlijk worden aangepakt, zo blijkt uit het convenant, dat werd ondertekend door de voorzitters Carmen Portocarero (Eigen paard) en Mat Vestjens, Riet de Graaf en Wim Blokland (LTO Nederland vakgroep paardenhouderij). De leden van beide organisaties zullen over de gezamenlijke toekomstige stappen worden geïnformeerd. Daarbij moet ook gedacht worden aan evenementen en informatiebijeenkomsten die partijen samen gaan organiseren.
Beide partijen beschouwen de samenwerking als een grote stap voorwaarts. Er ontstaat een platform tussen de grote groep recreatieve paardenliefhebbers en ondernemers die in toenemende mate aan deze groep diensten verlenen, waarbij zij samen een gesprekspartner zijn voor andere hippische partijen, instituten en overheden.

Nederlands Hippisch Recreatie Platform in oprichting

Het was een memorabel moment voor diverse verenigingen en organisaties die zich inzetten voor de recreatieruiter/menner en paardeneigenaar op 23 mei 2016. De intentieovereenkomst tot samenwerkingsverband werd getekend door zeven organisaties bij Stal Mansour in Arnhem. En dit is slechts het begin! De gezamenlijkheid van deze organisaties kenmerkt zich door het zich inzetten voor de recreatieve ruiter/menner en paardeneigenaar, zonder winstoogmerk. Een prachtig streven! De zeven organisaties die de handen ineen slaan zijn: Nederlands Vereniging voor Vrijetijds Ruiters (NVVR), Stichting Hippische Toerisme Nederland (SHTN), Stichting Ruiteren en Mennen, Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter (SRR),  Manege & Ruiter Bond, Nederlandse Hippische Activiteiten Vereniging (NHAV) en Vereniging Eigen Paard.

‘Elke organisatie heeft haar eigen expertise waardoor we elkaar alleen maar kunnen versterken’, aldus Johan Norde, voorzitter van de SHTN. ‘We kunnen elkaars expertise uitwisselen en ook evenementen die we over en weer organiseren voor elkaars leden openstellen. Dat moet de kracht worden van dit platform.’
Belangrijke speerpunten die ook ten grondslag liggen aan deze intentieovereenkomst zijn; het welzijn van en respect voor het paard bevorderen; veiligheid van ruiter/menner en paard; het efficiënt faciliteren en ondersteunen van de recreatieruiter/menner en recreatieve paardeneigenaren onder andere door het aanbieden van een diversiteit aan activiteiten; het vertegenwoordigen van gezamenlijke belangen richting publiekrechtelijke organisaties. De partijen hebben gezamenlijk een bereik van ruim 100.000 recreatieruiters/menners en paardeneigenaren en willen zich inzetten voor hun leden, maar ook voor de ruiters en menners die nog nergens bij aangesloten zijn.
De komende tijd zal het platform bezig gaan met het uitwerken en concretiseren van de gezamenlijke doelstellingen.