Overige informatie

Paard & Gezondheid

Dierziekte uitbraak 
Wanneer er een dierziekte als MKZ of varkenspest uitbreekt heeft dit ook gevolgen voor de paardensector. De paarden kunnen niet ziek worden maar wel het virus verspreiden. Om dit te voorkomen zijn er in het draaiboek maatregelen opgenomen voor andere diersoorten waaronder ook paarden. Onderstaande draaiboeken geven aan wat de gevolgen zijn voor de paardenhouder bij de uitbraak van de betreffende dierziekte.

Beleidsdraaiboek Aviaiare Influenza
Beleidsdraaiboek Mond en Klauwzeer
Beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest
Concept beleidshoofdstuk Blaasjesziekte (SVD)

Afrikaanse Paardenpest 
Afrikaanse paardenpest is een exotische dierziekte welk voorkomt bij paardachtigen. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en wordt verspreid door knutten (mugjes). Paarden zijn zeer gevoelig voor het virus. Van de paarden die besmet raken wordt 70 – 95 procent ernstig ziek. Preventieve vaccinatie tegen de ziekte is niet toegestaan, volgens de Europese bestrijdingsrichtlijn (92/35/EEG). Bij een uitbraak is vaccineren in het gebied rondom de uitbraak echter verplicht. Meer informatie over de symptomen, besmetting en verspreiding van de ziekte vind je hier.
Concept draaiboek Afrikaanse Paardenpest.
Bijlage bij het concept draaiboek Afrikaanse Paardenpest.
Advies van de groep van deskundigen over het concept beleidsdraaiboek Afrikaanse Paardenpest (APP).

Nationale agenda Diergezondheid (2007 – 2013)
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil een uitbraak van dierziekte graag voorkomen, mocht er wel een ziekte uitbreken dan wil het ministerie die zo goed mogelijk en maatschappelijk verantwoord bestrijden, want zoals eerder wel is gebleken is diergezondheid een kwestie van nationaal belang. Meer informatie over de agenda diergezondheid vind je hier.

Nationale Agenda Diergezondheid 2007 – 2013.

Wijziging diergeneesmiddelenregeling
25 januari 2008 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten de diergeneesmiddelenregeling te wijzigen omtrent de nadere regels betreffende inhoud van recepten en het uitschrijven en afgeven daarvan. Wijziging diergeneesmiddelenregeling.

De Eikenprocessierups
De Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea Linnaeus) vormt een jaarlijks terugkerend probleem, met name in Zuid – en Midden – Nederland. Van mei tot juli gaan de rups in grote colonnes op zoek naar eikenbladeren, waardoor de eikenbomen schade op kunnenlopen. Tijdens deze periode verspreiden de rupsen brandhaartjes, deze kunnen bij mensen en dieren ernstige irritatie veroorzaken. Meer informatie over de Eikenprocessierups vind je hier.

Bekijk ook: – Het rapport van een onderzoek van WUR Alterra in opdracht van de VWA naar een mogelijk besmette partij hooi van aan pensionstal in Limburg waardoor mens en paard last kregen van hevige geïrriteerd huid- en slijmvliezen.

– Het artikel ‘Brandharen van de eikenprocessierup, een mogelijk gevaar voor dieren?’. Auteurs: H.W.A. Jans en A.E.M. Franssen. Uit Tijdschrift voor Diergeneeskunde, Deel 133 – Aflevering 10 – 15 mei 2008.

–  ‘Leidraad beheersing processierups 2008’.

Memorandum handel in paardachtigen
Een memo over de overeenstemming van het vervoer van en handelen in paarden. Het doel hiervan is om voorwaarden te stellen aan de gezondheid van de paarden die in de Benelux worden verhandeld.

Destructietarieven 2008
In een kamerbrief maakt de minister van LNV jaarlijks de destructietarieven bekend. Dankzij de overheidsbijdrage stijgen de tarieven niet in 2008. Tarieven 2008.

Bron:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Een moederloos veulen, wat nu?
Een praktische handleiding om hulpbehoevende veulens een goede start te geven. Geschreven door Alexandra Wegert in opdracht van PAVO.

Paard & Huisvesting

Handboek Huisvesting Paarden
Het handboek Huisvesting Paarden is een leidraad voor de paardenhouder bij de bouw van een huisvestingsaccommodatie voor paarden.

Rundvee themaboek 33: Handboek huisvesting paarden – 1998 – 50 pagina’s.

Bron: Animal Science Group – Wageningen UR

Paard & Landschap

De enorme groei van de paardensector heeft een grote invloed op het landschap. Algemene informatie over Paard & Landschap kun je hier vinden.

Uit de Visie Paard & Landschap is gebleken dat de paardenhouderij een steeds belangrijkere sector in een vitaal platteland.

Bekijk ook de Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Sectorraad Paarden, april 2006.

Project ‘Zorg voor Paard & Landschap’ Het project Zorg voor paard en landschap is een gemeenschappelijk initiatief van
Stichting Sectorraad Paarden, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), Practical Training Centre (PTC+), Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), Landschapsbeheer Nederland en Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Het project heeft ten doel particuliere paardenhouders te betrekken bij natuur- en landschap door concrete maatregelen te nemen, zoals aanleg en beheer van heggen, singels en kleine landschapselementen.

Downloads
1. Zorg voor paard en landschap
2. Hekken, hagen en perceelsranden
3. Landschappelijke inpassing gebouw en erf
4. Financiering van natuur en landschap
5. Natuurlijk begrazen

Meer informatie
Wilt u op de hoogte worden gehouden over dit project, meldt u zich dan aan bij de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL): Telefoon: 0318 – 57 83 57 E-mail: info@sbnl.nl

Bronnen:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
www.paardenlandschap.nl


 

Paard & Recreatie

Rapport de paarden op, de lanen in
De Stichting Recreatie inventariseerde het recreatieve paardrijden in het buitengebied en de wenselijkheid van landelijke routenetwerken. Het onderzoek werd gesubsidieerd door het ministerie van LNV en toonde aan dat ruiters en menners geen behoefte hebben aan landelijke langeafstandsroutes maar aan meer lokale en regionale routes en paden. Naast meer onderzoek is ook aandacht nodig voor de coördinatie en financiering van beheer en onderhoud van paden en routes om het bestaande ruiternetwerk te verbeteren


Rapport ‘De paarden op, de lanen in’.

Voor meer informatie of het bestellen van het rapport kunt u terecht bij Stichting Recreatie.

In deze kamerbrief geeft de minister haar reactie op het rapport ‘De paarden op, de lanen in’.

Bronnen:
Stichting Recreatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Paard & Sport

KNHS Reglementen
Om ervoor te zorgen dat de paardensport eerlijk, verantwoord en veilig kan worden beoefend heeft de KNHS voor elke discipline regels en richtlijnen vastgesteld in haar reglementen. Voor elke discipline is een Algemeen Wedstrijdreglement opgesteld, daarnaast is er een reglement voor elke specifieke discipline. Naast de reglementen voor de disciplines zijn er reglementen opgesteld op het gebied van humane doping, ongeoorloofde middelen voor het paard en tuchtrechtspraak.


Algemene reglementen

Humaan dopingreglement
Reglement Ongeoorloofde Middelen Paard
Algemeen Wedstrijdreglement
Gebruik van een neus en / of oornetje

Disciplinereglementen
Aangespannen sport
Dressuur
Endurance
Eventing
Mennen
Springen
Voltige

Bron: Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond

Kamerbrief over risico’s en regelgeving paardensport
In deze kamerbrief van 21 december 2007stelt het lid Ouwehand (PvdD) vragen over de risico’s en regelgeving binnen de paardensport naar aanleiding van een incident, de minister geeft antwoord.

Kamerbrief over dopinggebruik in de paardensport
In deze kamerbrief  van 19 mei 2008 gaat de minister in op de Kamervragen omtrent dopinggebruik in de paardensport.

Bron:
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Paard & Welzijn

Het paardenbesluit
De Dierenbescherming begon in maart 2009 met de paardencampagne, omdat uit onderzoek bleek dat het slecht gesteld is met het paardenwelzijn in Nederland. Eind 2010 resulteerde de campagne in een door de Dierenbescherming geschreven wetsvoorstel over paardenwelzijn. Staatssecretaris Bleker heeft januari 2011 het ‘Paardenbesluit‘ overhandigd gekregen, maar heeft de sectorraad nog tot 1 september de kans gegeven om zelf met maatregelen te komen. De dierenbescherming schreef ook een toelichting op het besluit.


Nota Dierenwelzijn
In deze nota wordt de visie en ambitie voor het dierwelzijnsbeleid van het kabinet weergegeven. De verbetering van dierwelzijn wordt aangepakt middels vijf lange termijn doelstellingen. Deze worden per diersoort uitgewerkt.

Bekijk de Nota Dierenwelzijn.

Ongerief bij paarden
Het rapport ‘Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden’inventariseert de grootste welzijnsproblemen bij landbouwhuisdieren.

Beschutting voor weidedieren tegen extreme weersomstandigheden
In deze kamerbrief geeft de minister aan dat ze van mening is dat weidedieren beschutting moeten hebben tegen extreme weersomstandigheden en dat dit, in eerste instantie, de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van de dieren.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitKIGO symposium 2010
Een verslag van het KIGO Welzijnssymposium van 12 januari 2010 in Hogeschool Van Hall Larenstein in Wageningen


Paard & Sector

Hier vind u interessante downloads betreffende de paardensector


Aequor rapport arbeidsmarkt paardensport
Het kennis- en communicatiecentrum Aequor deed onderzoek naar de arbeidsmarkt van de paardensector. Lees hier het volledige rapport

Passie voor paarden
In opdracht van het Ministerie van LNV heeft het LEI het onderzoek Passie voor Paarden uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn bedoelt om de SRP te ondersteunen bij de verdere implementatie van het plan van aanpak ‘Welzijn in de sector paardenhouderij’. LEI rapport ‘Passie voor paarden’

www.sectorraadpaarden.nl Website van de Sectorraad Paarden

www.nhk.nl Website van het Nederlands Hippisch Kenniscentrum

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni Website van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie

Paard & Training

Handige links Paard en Training www.dressuurlesonline.nl
Website van Edward Gal, met professionele instructiefilmpjes door Edward Gal voor € 1,30.

www.educationcentre.nl
Website van het Anky Education Centre Dit is niet alleen een fysieke locatie in Erp, maar ook een unieke virtuele plaats op het internet. Met de komst van het Anky Education Center ontstaat er een plaats waar al je wensen op dressuurgebied vervuld kunnen worden. Met Anky Training Feedback, Anky E-Learning en Anky Dressage Training & Coaching.

www.paardenbegrijpen.nl
Website van Marijke de Jong, Academische rijkunst & rechtrichten. U kunt hier terecht voor gratis instructiefilmpjes en e-books. Tevens is een compleet studiepakket Rechtrichten (Dit pakket bestaat uit 2 eBooks van meer dan 75 pagina’s en uit 18 video’s van in totaal 1,5 uur) verkrijgbaar nu voor slechts € 39,95 i.p.v. € 79,95!www.abouthorses.tv

Abouthorses.tv is gespecialiseerd in hippische online videocursussen.

Bondscoach Rob Ehrens over het talent van paard en ruiter
Zweefmoment tijdens sprong uitgelegd door Rob Ehrens
Hoe bereik je de dressuurtop? In stap!
Bandages funest voor paardenbeen Diverse filmpjes over rechtrichten