Lid - 25 EUR per 1 year - for 1 time.
Lidmaatschap voor 1 jaar
1.1 Advies:
het geven van een mening over een bepaalde individuele kwestie gebaseerd op de op dat moment geldende normen, maatstaven van kennis en kunde, stand van wetgeving en jurisprudentie voor zover redelijkerwijs bekend, en op grond van door de afnemer verstrekte gegevens tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden. De reikwijdte van adviezen is beperkt tot het doel waarvoor zij zijn gegeven. Adviezen worden verstrekt via media van Vereniging Eigen Paard;

1.2 Afnemer:
een lid van Vereniging Eigen Paard, die een product of dienst van Vereniging Eigen Paard afneemt.

1.3 Bemiddeling:
het bemiddelen bij de levering van producten en diensten die door tussenkomst van een derde worden verstrekt waarmee de Vereniging Eigen Paard direct of indirect een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten;

1.4 Dienst:
verstrekking van informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning bij juridische procedures;

1.5 Informatie:
alle algemene inlichtingen die via media door Vereniging Eigen Paard worden gegeven;

1.6 Juridische ondersteuning:
intensieve juridische dienstverlening waarvoor aanvullende voorwaarden en tarieven gelden die vóór of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht worden verstrekt;

1.7 Lidmaatschap:
geeft toegang tot producten en diensten die exclusief voor leden zijn. De contributie moet vooraf betaald worden. Eventuele opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk en tenminste 2 maanden voor het einde van het boekjaar plaatsvinden.

1.8 Media:
alle eigen kanalen die Vereniging Eigen Paard gebruikt voor haar dienstverlening (zoals magazine, brochures, uitgaven, boeken, informatiebulletins, website, telefoon, brief, telefax en e-mail);

1.9 Product:
tastbaar goed, geleverd door Vereniging Eigen Paard, niet zijnde een dienst;

1.10 Statuten:
de statuten van Vereniging Eigen Paard van 13 februari 2008. De statuten zijn gepubliceerd op de website van de Vereniging en geven onder meer spelregels over het lidmaatschap.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap en alle producten en diensten die Vereniging Eigen Paard aan haar leden levert.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijking betrekking heeft.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden danwel van een met van toepassingverklaring van deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst, naar onherroepelijk rechterlijk oordeel niet (rechts)geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar rechterlijk oordeel niet (rechts)geldig blijkt te zijn, zal deze worden geconverteerd in een rechtens aanvaardbare bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling en de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Vereniging Eigen Paard zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende de door de vereniging opgegeven termijn.

3.2 Opdrachten aan Vereniging Eigen Paard gelden als onherroepelijk aanbod zolang de opdracht niet door de Afnemer is geweigerd.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand door de acceptatie door Vereniging Eigen Paard van het aanbod van de Afnemer.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld.

4.2 De prijs voor eenmalige afname van een product of dienst is de prijs die geldt op de dag van de bestelling van het product of van de ontvangst van de opdracht tot dienstverlening.

4.3 Bij doorlopende dienstverlening is tussentijdse tariefswijziging mogelijk tot een maximum van het Consumenten PrijsIndex (CPI) per jaar.

Artikel 5 Betaling

5.1 Het lidmaatschap en het doen van bestellingen van producten en het afnemen van diensten verplicht tot betaling op de door Vereniging Eigen Paard aangegeven wijze, tenzij het product of de dienst gratis is.

5.2 Bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt altijd eerst een herinnering gestuurd.

5.3 Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag Vereniging Eigen Paard iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.

5.4 Vereniging Eigen Paard kan bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling de wettelijke rente in rekening brengen en overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden redelijke kosten zullen in rekening worden gebracht bij de Afnemer.

5.5 Bij betalingen via de website van Vereniging Eigen Paard staat op de website een beschrijving van de betalingsprocedure.

Artikel 6 Annulering

6.1 Het staat Afnemer vrij een overeenkomst die zij met Vereniging Eigen Paard is aangegaan, te annuleren. Alsdan geldt het volgende:

-Bij annulering van meer dan één maand voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Afnemer niet gehouden enig bedrag aan Vereniging Eigen Paard bij te betalen.

- Bij annulering meer dan 14 dagen, maar niet meer dan één maand voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Afnemer gehouden 25% van de prijs aan Vereniging Eigen Paard te betalen.

- Bij annulering meer dan 7 dagen, maar niet meer dan 14 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Afnemer gehouden 35% van de prijs aan Vereniging Eigen Paard te betalen.

- Bij annulering meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Afnemer gehouden 60% van de prijs aan Vereniging Eigen Paard te betalen.

- Bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan 3 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Afnemer gehouden 85% van de prijs aan Vereniging Eigen Paard te betalen.

- Bij annulering 24 uur of minder voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Afnemer gehouden 100% van de prijs aan Vereniging Eigen Paard te betalen.

Artikel 7 Opzegging en ontbinding

7.1 Indien de Afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet, niet-tijdig dan wel niet behoorlijk nakomt, overlijdt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, in geval de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogensbestanddelen geheel of gedeeltelijk in executoriaal beslag worden genomen of anderszins insolvent blijkt, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Vereniging Eigen Paard gerechtigd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, dan wel iedere andere maatregel treffen die zij passend acht.

7.2 In al deze gevallen is iedere vordering op de Afnemer terstond en ineens opvorderbaar en is Vereniging Eigen Paard bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar geleden schade op de Afnemer te verhalen. Deze schade wordt bepaald op 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Vereniging Eigen Paard volledige schadevergoeding te vorderen.

7.3 De Afnemer blijft gehouden de overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

7.4 De Afnemer vrijwaart Vereniging Eigen Paard tegen vorderingen van derden als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht

8.1 Bij geschillen met afnemers wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing te komen

8.2 Mocht dat niet lukken dan is de rechtbank in Utrecht bevoegd om geschillen tussen Vereniging Eigen Paard en afnemers te behandelen

8.3 Op de met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Vereniging Eigen Paard is niet aansprakelijk voor de schade die Afnemer lijdt, tenzij deze schade het rechtstreeks en voornamelijk gevolg is van een aan Vereniging Eigen Paard toe te rekenen tekortkoming.

9.2 Indien enige aansprakelijkheid van Vereniging Eigen Paard bestaat, dan is deze beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Vereniging Eigen Paard in het betreffende geval uitkeert.

9.3 Vereniging Eigen Paard heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

9.4 De aansprakelijkheid voor vermogensschade als gevolg van de dienstverlening is gemaximeerd tot € 1.000.000,- per gebeurtenis.

9.5 In geval van een overeenkomst dienen klachten over de afgenomen dienst(en) dienen binnen 7 kalenderdagen na aflevering schriftelijk bij Vereniging Eigen Paard te worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht vervalt Vereniging Eigen Paard aan te spreken op enige tekortkoming. De ‘bekwame tijd’ als bedoeld in artikel 6:89 BW wordt in alle gevallen gesteld op 7 kalenderdagen.

Artikel 10 Voorbehouden

10.1 Op alle schriftelijke en digitale uitgaven van Vereniging Eigen Paard rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is behoudens schriftelijke toestemming van Vereniging Eigen Paard verboden.

10.2 Diensten worden uitsluitend verleend voor particulier en eenmalig gebruik. Beschikbaarstelling van diensten aan derden geschiedt geheel voor risico van de afnemer als bedoeld in deze voorwaarden.

10.3 Iedere vorm van (her)gebruik van diensten ten behoeve van de uitoefening van beroep of bedrijf is verboden.

Artikel 11 Wijzigingen

11.1 Vereniging Eigen Paard streeft er voortdurend naar haar producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen.

11.2 In de media van Vereniging Eigen Paard wordt op voorhand melding gemaakt van wijziging van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Fraude en / of misbruik

12.1 Bij fraude of misbruik heeft Vereniging Eigen Paard het recht om de relatie met u te beëindigen en de voordelen die middels uw deelname aan Vereniging Eigen Paard mogelijk zijn niet aan u toe te kennen.

Artikel 13 Slotbepaling

13.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 6 maart 2008.

13.2 De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere

 
Paypal Standard
PayPal is an e-money service allowing payments and money transfers to be made through the Internet. PayPal operates with credit cards, debit cards, bank accounts and PayPal balance to make safe purchases online, without disclosing your credit card number or financial information.
iDEAL
iDEAL is a secure online retail outlet for more than 10,000 digital product vendors and 100,000 active affiliate marketers.